ЦСОП - град Перник
Център за специална образователна подкрепа

За нас

От 01.08.2017година, със заповед №РД-14-280/ 20.07.2017година на Министъра на образованието и науката Помощно училище - интернат „Любен Каравелов” град Перник се преобразува в Център за специална образователна подкрепа-град Перник. В него се извършва обучение и допълнителна подкрепа на личностното развитие на деца и ученици със специални образователни потребности.

Обучението и терапевтичните дейности се извършва в класни стаи и оборудвани специализирани кабинети: за развитие на езиково - говорни и комуникативни умения, за психо-социална интервенция на емоции и поведение, мултисензорна стая, стая „Монтесори терапия, стая за занимания по интереси.

Предимств на ЦСОП:

  • Малък брой на ученици в групите
  • Организиране на гъвкав обучителен процес - Индивидуално, според потребностите и възможностите на ученика, неговия напредък и постигнатите резултати
  • Обучени специалисти - Учители-специални педагози, психолог, логопед и други специалисти при необходимост

ЦСОП-град Перник ще извършва:

  • Диагностична, рехабилитационна, корекционна и терапевтична работа с деца и ученици, за които оценката на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование е установила, че съобразно образователните им потребности може да се обучават в център за специална образователна подкрепа.
  • Може да организира и да предоставя допълнителна подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности, които се обучават в детски градини и в училища, чрез включването им в групи за терапевтични и рехабилитационни дейности в Центъра за специална образователна подкрепа и ресурсно подпомагане.
  • Педагогическа и психологическа подкрепа.
  • Прилагане на програми за подкрепа и обучение за семействата на децата и учениците, които се обучават в ЦСОП.
  • Обучение на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и професионално обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация и/или за придобиване на квалификация по част от професия.