ЦСОП - град Перник
Център за специална образователна подкрепа